תקנון הקרן

תקנון הקרן

קרן "אנכי אערבנו" – תקנון

1. מבוא

קרן "אנכי אערבנו" מבית תנועת 'ארצנו' (להלן "הקרן"), היא קרן סיוע וחסד המהווה מיזם חברתי – כלומר, השתתפות מרצון של שותפיה (כל אדם מן הציבור הבוחר להירשם כשותף לקרן) בפעולת הקרן. הקרן נועדה לחזק ולתמוך בחוואי העברי שהינו אזרח ותושב מדינת ישראל, מגדל צאן ו/או בקר בשיטה של מרעה ושבמסגרת פעילותו החקלאית בחווה או בשטחי המרעה, נפגע מפעולת טרור חקלאי. לוועד המנהל של הקרן קיימת סמכות לפרשנות מרחיבה בהקשר סיוע וחסד לחוואי שנפגע.

2. הקרן הינה קרן סיוע וחסד. הקרן תפעל לפי רוח ההלכה היהודית. הקרן אינה תוכנית ביטוח. היא מבוססת על הרצון החופשי של שותפיה לתרום במקרים הראויים לחוואי שנפגע מפעולת טרור חקלאי.

3. הגדרות

 •  א. הוועד המנהל: הרב דוד דודקביץ', הרב איתן צוקר, יו"ר העמותה – יונתן אחיה, מרדכי כהנא.
 •  ב. ועדת תמיכות: הרב דודקביץ', הרב צוקר, עו"ד ד"ר הראל ארנון, רו"ח גלבוע וייספיש.
 •  ג. שותף: כל אדם מהציבור שבחר מרצונו החופשי, נרשם עם כל הפרטים הנדרשים והשלים את תהליך הרישום לקרן.
 •  ד. חוואי: חקלאי ציוני, אזרח ותושב מדינת ישראל, בעל חווה בארץ ישראל לגידול צאן ו/או בקר בשיטה של מרעה. גידול העדר הוא למכירת בשר. החוואי הינו עוסק מורשה או בעל חברה רשומה והמסוגל להציג אישור ניהול ספרים ואישור בגין ניכוי מס במקור.
 •  ה. טרור חקלאי: כל פעולה המבוצעת על ידי גורמים עוינים כנגד החווה, העדר, ציוד החווה, שטח המרעה ו/או הגדר המקיפה אותו. בכלל זה: גניבה של העדר או פרטים ממנו, גניבה ו/או השחתת ציוד עזר בחווה, הצתת ושריפת שטח המרעה או באלות (ערימות קש או חציר) ופגיעה בגדר או בגידולים. יובהר כי הרף לקביעה כי מדובר בפגיעה על ידי גורמים עוינים, אינו בהכרח הרף הפלילי, אלא על פי שיקול הדעת הרחב של הוועד המנהל.

4. פעילות הקרן

הקרן תפעל רק ברף מינימאלי של 200 שותפים.

5. הרישום לקרן

הרישום לקרן הוא באמצעות טופס רישום מקוון בקישור האינטרנטי של הקרן. בשלב הרישום בלבד, תבוצע גבייה חד פעמית של 30 ש"ח בלבד כדמי רישום ובדיקה של תקינות הפרטים. רשאי שותף בקרן להפסיק את חברותו בקרן בכל עת שיחפוץ על ידי  מילוי טופס ביטול רישום בקישור האינטרנטי.

6. גביית כספים מהשותפים

הקרן תגבה כספים משותפיה הרשומים על פי הקריטריונים הבאים:

 •  א. אין גביית כספים חודשית ו/או דמי שותפות.
 •  ב. גובים כסף רק כאשר חווה נפגעה מפעולת טרור חקלאי, שאושרה ככזו ע"י הוועד המנהל.
 •  ג. גובים מכל שותף סכום של עד 60₪ בלבד לחודש ולא יותר משבעה חודשים בשנה. 
 •  ד. הגביה מכל שותף תהיה זהה לגביה מיתר השותפים.
 •  ה. למען הגילוי הנאות, כלפי כלל השותפים, מובהר כי קיימים דמי תפעול מזעריים של 3 אחוז מכל גבייה (1.8 אחוז הם עמלה של חברת האשראי) כמקובל כדי להחזיק את מנגנון הקרן, המשולמים מתוך התשלומים שייגבו. 
 •  ו. על כל גבייה של הקרן יקבל כל שותף קבלה מוכרת לצרכי מס (סעיף 46).
 •  ז. התרומה מוכרת לצרכי מעשר כספים.
 •  ח. כל סכום שייגבה, יופקד בחשבון בנק של הקרן, שמורשי החתימה בו, הם מטעם הקרן.

7. תהליך קבלת פנייה מחוואי ובחינתה
 •  א. על החוואי הנפגע, לשלוח פנייה לכתובת המייל של הקרן המופיעה בקישור האינטרנטי, ובה תיאור מפורט ככל האפשר של פגיעת הטרור החקלאי שחווה. יש לכלול את הפרטים הבאים: שם מלא של החוואי, מספר טלפון נייד, שם החווה ומיקומה, סוג הפגיעה, עיתוי ומיקום הפגיעה. יש לצרף תמונות של הפגיעה ועותק מהתלונה למשטרה. כמו כן יפרט החקלאי אם קיימת פוליסת ביטוח החלה על המקרה ובאם נעשתה תביעה במשרדי מס רכוש.
 •  ב. טרם הפנייה לקרן, על החוואי להגיש תלונה במשטרה על המקרה. במידה והיו נסיבות מיוחדות בהן לא ניתן היה להגיש תלונה במשטרה, תבדוק הקרן את הנסיבות ותקבע לפי שיקול דעתה לגבי מתן או אי מתן התמיכה לחוואי.
 •  ג. עם קבלת הדיווח בקרן תפעל הקרן באופן הבא:
 •  ד. הקרן תבצע בדיקה מקצועית לאימות האירוע ועומק משמעות והשלכות פעולת הטרור החקלאי עבור החווה. בפנייתו הכתובה או בכל דרך אחרת לקרן, מסכים החוואי לבדיקת הקרן את נכונות הדיווח בכל אמצעי העומד לרשותה, כולל הסכמה על הגעת צוות בדיקה לשטח בו התרחשה הפגיעה.
 •  ה. לאחר אישור הוועד המנהל, וועדת תמיכות היא זאת שתבחן ותאשר את הצורך בסיוע ואת גובהו. לטובת מתן הסיוע, תהיה רשאית הקרן לדרוש מסמכים מהחוואי הפונה. לרבות תשובות חברה הביטוח ככל שקיימת פוליסה, ו/או מס רכוש.
 •  ו. הקרן תגבה מכל אחד מהשותפים החברים בקרן סכום חד פעמי של עד 60 ₪ בלבד לאותו אירוע. סכום הגביה מכל שותף יהיה זהה.
 •  ז. הסיוע יועבר לחווה באופן שיאפשר לו התמודדות עם הפגיעה מפעולת הטרור החקלאי.
 •  ח. לוועד המנהל של הקרן סמכות בלעדית ומוחלטת האם לתת או לא לתת סיוע לחוואי הפונה. החלטת הקרן תהיה סופית, ללא שום אפשרות תביעה לשיפוי ו/או פיצוי ו/או תרעומת מכל סוג שהוא, בכל מקום ובכל ערכאה שהיא.

8. סיכום פעילות

א. הקרן תפרסם בסוף כל שנת פעילות, את מספר השותפים החברים בה (ללא פרטים מזהים), את מספר המקרים שבהם תמכה בחוואים, תוך תיאור האירוע בתמצית (ללא פרטים מזהים), וכן דו"ח כספי מקוצר.

 

 

דילוג לתוכן